Settrade DCA Order

“ออมหุ้นสม่ำเสมอผ่าน Settrade DCA Order รับCentralGift Voucher มูลค่า 100 บาท ”
ฟังก์ชั่นใหม่ Settrade DCA Order เพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนตระหนักถึงการลงทุนแบบมีวินัยตามโครงการออมหุ้นของ ตลท.และ กระตุ้นให้มีปริมาณการซื้อขายของผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ลงทุนทั่วไปที่มีบัญชีหุ้นและสามารถใช้งาน Settrade DCA Order

ระยะเวลาโครงการ
ตั้งแต่เปิดใช้งานฟังก์ชั่น Settrade DCA Order ถึง 31 สิงหาคม 2560

กติกาโปรโมชั่น
ผู้ลงทุนที่ตั้งคำสั่งซื้อหุ้นผ่านฟังก์ชั่น Settrade DCA Order และมี Order ส่งเข้าตลาดจริงต่อเนื่องอย่างน้อย 3 Orders
จะได้รับบัตรของขวัญ CentralGift Voucher มูลค่า 100 บาท ( 1 บัญชี / 1 ใบตลอดโครงการ)

เงื่อนไข, การตรวจสอบผู้ที่ได้รับบัตรของขวัญ และการจัดสรร
· บริษัทฯ จัดสรรบัตรของขวัญให้กับบริษัทสมาชิกที่เข้ารวมตามข้อมูล account ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จำกัดจำนวน 100 ชิ้นต่อบริษัทสมาชิกก่อนใน lot แรก
· กรณีที่มีบัตรของขวัญเหลือ บริษัทฯจะทำการจัดสรรส่วนที่เหลือให้แก่บริษัทสมาชิกโดยเรียงลำดับตามเวลาที่ส่งผลมา จนกว่าของจะหมด
· กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้ลงทุนส่งคำสั่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่แจ้ง ขอสงวนสิทธิในการลดจำนวนของรางวัลที่จะส่งมอบให้ ตามจำนวนบัญชีที่พบ
· Settrade ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขโครงการตามความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติมของออมหุ้นแบบ DCA  (Dollar Cost Average )

All Promotions

Popular Promotions

Media Object

โครงการ MEMBER GET MEMBER

Media Object

Yuanta Rewards Triple Bonus 2017

Media Object

Settrade DCA Order